ترامونتینا | پالت خامه صاف کن
زبان:     
پالت خامه صاف کن

کد کالا : ۲۴۶۷۱/۱۸۶     ۱۵سانتیمتر


کد کالا : ۲۴۶۷۱/۱۸۸     ۲۰سانتیمتر


کد کالا : ۲۴۶۷۱/۱۸۰     ۲۵سانتیمتر


کد کالا : ۲۴۶۷۱/۱۸۲     ۳۰سانتیمتر


کد کالا : ۲۴۶۷۱/۱۸۴     ۳۵سانتیمتر

  • رنگ:
    سفید
  • اندازه:
    35-30-25-20-15 سانتی متر
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
پالت خامه صاف کن