ترامونتینا | چاقو نان
زبان:     
چاقو نان

کد کالا : ۲۴۶۲۷/۰۸۸    ۲۰ سانتی متر


کد کالا : ۲۴۶۲۷/۰۸۰    ۲۵ سانتی متر


کد کالا : ۲۴۶۲۷/۰۸۲    ۳۰ سانتی متر

  • رنگ:
    سفید
  • اندازه:
    20 - 25 - 30 سانتی متر
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
چاقو نان