ترامونتینا | چاقو گوشت
زبان:     
چاقو گوشت

کد کالا : ۲۴۶۱۹/۰۸۶      ۱۵ سانتی متر


کد کالا : ۲۴۶۱۹/۰۸۸      ۲۰ سانتی متر

  • رنگ:
    سفید
  • اندازه:
    15 - 20 سانتی متر
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
چاقو گوشت