ترامونتینا | چاقو گوشت
زبان:     
چاقو گوشت

کد کالا : ۲۴۶۰۹/۰۸۶    ۱۵ سانتی متر


کد کالا : ۲۴۶۰۹/۰۸۸    ۲۰ سانتی متر


کد کالا : ۲۴۶۰۹/۰۸۰    ۲۵ سانتی متر


کد کالا : ۲۴۶۰۹/۰۸۲    ۳۰ سانتی متر


کد کالا : ۲۴۶۰۹/۰۸۴    ۳۵ سانتی متر

  • رنگ:
    سفید
  • اندازه:
    35-30-25-20-15 سانتی متر
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
چاقو گوشت