ترامونتینا | چاقو جداکننده گوشت از استخوان
زبان:     
چاقو جداکننده گوشت از استخوان

کد کالا : ۲۴۶۰۱/۰۸۴      ۱۰ سانتی متر


کد کالا : ۲۴۶۰۱/۰۸۵   ۱۲٫۵ سانتی متر

  • رنگ:
    سفید
  • اندازه:
    10 - 12.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
چاقو جداکننده گوشت از استخوان