ترامونتینا | چاقو جداکننده گوشت از استخوان
زبان:     
چاقو جداکننده گوشت از استخوان

کد کالا : ۲۴۶۰۱/۰۵۴       ۱۰ سانتی متر


کد کالا : ۲۴۶۰۱/۰۵۵    ۱۲٫۵ سانتی متر

  • رنگ:
    زرد
  • اندازه:
    10 - 12.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
چاقو جداکننده گوشت از استخوان