ترامونتینا | چاقو آشپزخانه
زبان:     
چاقو آشپزخانه

کد کالا : ۲۱۱۲۷/۰۷۴        ۱۰ سانتی متر


کد کالا : ۲۱۱۲۷/۰۷۵     ۱۲٫۵ سانتی متر


کد کالا : ۲۱۱۲۷/۰۷۶      ۱۵   سانتی متر


کد کالا : ۲۱۱۲۷/۰۷۷      ۱۷٫۵ سانتی متر


کد کالا : ۲۱۱۲۷/۰۷۸      ۲۰   سانتی متر

  • رنگ:
    قهوه ای روشن
  • اندازه:
    10- 12.5- 15- 17.5- 20
  • تاریخ:
    09 تیر 1393
چاقو آشپزخانه