ترامونتینا | چاقو آشپزی
زبان:     
چاقو آشپزی

کد کالا : ۲۱۱۳۱/۰۷۶       ۱۵  سانتی متر


کد کالا : ۲۱۱۳۱/۰۷۷     ۱۷٫۵ سانتی متر


کد کالا : ۲۱۱۳۱/۰۷۸      ۲۰   سانتی متر

  • رنگ:
    قهوه ای روشن
  • اندازه:
    15- 17.5- 20 سانتی متر
  • تاریخ:
    09 تیر 1393
چاقو آشپزی