ترامونتینا | چاقو آشپزی
زبان:     
چاقو آشپزی

کد کالا : ۲۴۰۸۲/۰۰۶       ۱۵ سانتی متر


کد کالا : ۲۴۰۸۲/۰۰۸       ۲۰ سانتی متر

  • رنگ:
  • اندازه:
    15 - 20 سانتی متر
  • تاریخ:
    24 ارد 1394
چاقو آشپزی