ترامونتینا | چاقو آشپزی
زبان:     
چاقو آشپزی

کد کالا : ۲۱۱۳۲/۰۷۶       ۱۵  سانتی متر


کد کالا : ۲۱۱۳۲/۰۷۷     ۱۷٫۵ سانتی متر


کد کالا : ۲۱۱۳۲/۰۷۸      ۲۰   سانتی متر


کد کالا : ۲۱۱۳۲/۰۷۰      ۲۵   سانتی متر

  • رنگ:
    قهوه ای روشن
  • اندازه:
    15- 17.5- 20 - 25
  • تاریخ:
    13 ارد 1394
چاقو آشپزی