ترامونتینا | چاقو آشپزخانه
زبان:     
چاقو آشپزخانه

کد کالا : ۲۴۴۷۲/۱۸۶     ۱۵  سانتی متر


کد کالا : ۲۴۴۷۲/۱۸۸     ۲۰  سانتی متر

  • رنگ:
    سفید
  • اندازه:
    15 - 20 سانتی متر
  • تاریخ:
    16 ارد 1394
چاقو آشپزخانه